Δημοσιεύσεις σχετικές με τη Βιοανάδραση

Το ανθρώπινο DNA

Τα παρακάτω δημοσιευμένα άρθρα υποστηρίζουν την γενική επιστήμη της βιοανάδρασης, και τις εφαρμογές της ως αποτελεσματικές θεραπείες για πληθώρα κλινικών ασθενειών:

Η βιοανάδραση στην αντιμετώπιση του πόνου του ανύπαρκτου άκρου: Μία ανάλυση χρονικής σειράς
Περίληψη: Ερευνητές στο Κέντρο Μελετών Πόνου, που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Αποκατάστασης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Chicago/Northwestern πραγματοποίησαν μία έρευνα εννέα ατόμων με Πόνο Ανύπαρκτου Άκρου να αξιολογούν τα αποτελέσματα της βιοανάδρασης στον πόνο.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν θεραπείες βιοανάδρασης για διάρκεια τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οχτώ σους εννέα ασθενείς βίωσαν μείωση του πόνου που κυμαινόταν μεταξύ 25-66 τοις εκατό.

Η βιοανάδραση στην αντιμετώπιση των πονοκεφάλων και άλλων παιδικών πόνων
Περίληψη: Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με τα αποτελέσματα της βιοανάδρασης στον παιδικό πόνο, κυρίως στους πονοκεφάλους. Τα εμπειρικά δεδομένα μελετήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν από τους ερευνητές στο Κεντρικό Ινστιτούτο Πνευματικής Υγείας στο Mannheim, στην Γερμανία και από το Κέντρο για Διαταραχές λόγω Στρες και Άγχους, στο Albany, στη Νέα Υόρκη.
Τα ευρήματα έδειξαν στοιχεία ότι περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών βίωσαν κατά 50% μείωση του πόνου αναφορικά με τους πονοκεφάλους.
Μελέτες που αφορούν την βιοανάδραση σε σχετικούς πόνους, όπως η αρθρίτιδα και σε επαναλαμβανόμενους κοιλιακούς πόνους φαίνεται να μην οδηγούν σε συμπεράσματα λόγω ελλειπούς έρευνας.

Βιοανάδραση για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Περίληψη: Πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσγινγκτον για να εξετάσει την πιθανότητα επέμβασης που θα περιελάμβανε την βιοανάδραση μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού και του βαδίσματος με παλμική οξυμετρική ανατροφοδότηση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποφέρουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είκοσι συμμετέχοντες μελετήθηκαν στην διάρκεια εννέα συνεδριών με την χρήση του Τεστ Βαδίσματος Εξάλεπτης Απόστασης.
Το αποτέλεσμα έδειξε στατιστικά και κλινικά σημαντική βελτίωση στο βάδισμα της απόστασης και στην συνολική ποιότητα ζωής.

Βιοανάδραση του Κύματος-Ρ (R-Wave-to-Pulse) του παλμού του διαστήματος που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση
Περίληψη: Γιατροί στο Μόναχο της Γερμανίας διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η βιοανάδραση επηρέασε ασθενείς με προβληματική αρτηριακή πίεση. Είκοσι δύο ασθενείς έλαβαν ατομικές συνεδρίες σε διάστημα δύο εβδομάδων. Δώδεκα από τους συμμετέχοντες εμφάνιζαν υπέρταση, ενώ οι άλλοι δέκα παρουσίαζαν υπόταση. Τα ευρήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η υψηλή, όσο και η χαμηλή αρτηριακή πίεση, τροποποιήθηκαν με σημαντικό και θετικό τρόπο μετά από τρεις συνεδρίες βιοανάδρασης.

Θεραπεία βιοανάδρασης για το άσθμα
Περίληψη: Πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Οδοντιατρικής του New Jersey και στην Ιατρική Σχολή του Robert Wood Johnson για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της βιοανάδρασης ως συμπληρωματικής θεραπείας για το άσθμα. Συμμετείχαν ενενήντα τέσσερις ενήλικες εθελοντές με άσθμα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν λιγότερα στεροειδή και παρουσίασαν κατά μέσο όρο μείωση σε περιπτώσεις άσθματος μεγάλης σοβαρότητας.

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας του Ηλεκτρομυογραφήματος, της Γνωστικο-Συμπεριφορικής Θεραπείας, και της Συντηρητικής Ιατρικής Παρέμβασης στην Θεραπεία του Χρόνιου Μυοσκελετικού Πόνου
Περίληψη: Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Tubingen στην Γερμανία συνέκριναν τρεις διαφορετικούς τύπους αντιμετώπισης για τον χρόνιο μυοσκελετικό πόνο για να αξιολογήσουν ποια θα ήταν η πιο αποτελεσματική. Οι συγκρινόμενες μέθοδοι ήταν το EMG (ηλεκτρομυογράφημα) βιοανάδρασης, η γνωστικο-συμπεριφορική θεαραπεία και η συντηρητική ιατρική θεραπεία. Στην επαναληπτική εξέταση εντός 24 μηνών, μόνο η ομάδα βιοανάδρασης διατήρησε σημαντική μείωση στην σφοδρότητα του πόνου.

Βιοανάδραση για την Υπέρταση
Περίληψη: Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ανέφερε ότι η βιοανάδραση είναι ένα κατασκευαστικό εργαλείο για την μείωση της χρήσης φαρμάκων από ασθενείς με υπέρταση. Η έρευνα στηρίζεται σε 10-20 τριαντάλεπτες συνεδρίες, που αποδείχτηκε ότι μειώνουν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Χαλάρωση-Βοηθούμενη από Βιοανάδραση σε Πονοκεφάλους Ημικρανίας: Σχέση Ταχύτητας Ροής του Αίματος του Εγκεφάλου στην Μέση Εγκεφαλική Αρτηρία. Δημοσιευμένη Έρευνα από την QBAA
Περίληψη: Τα τμήματα Ψυχιατρικής και Νευρολογίας του Ιατρικού Κολλεγίου του Ohio εξέτασαν 20 ασθενείς που παρουσίαζαν ημικρανίες με και χωρίς αύρες.
Έπειτα από θεραπεία με 20 συνεδρίες βιοανάδρασης οι ασθενείς παρουσίασαν μείωση του πόνου, της κατάθλιψης και του άγχους.

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας μίας Παρέμβασης Βιοανάδρασης για Μείωση του Παιδικού Άγχους
Περίληψη: Για διάστημα έξι εβδομάδων, εκατόν πενήντα παιδιά της 7ης και 8ης τάξης με υψηλό άγχος εγγράφηκαν για 12 συνεδρίες βιοανάδρασης για να προσδιοριστεί αν οι θεραπείες θα βοηθούσαν στην μείωση των συμπτωμάτων.
Οι μαθητές έλαβαν έξι συνεδρίες θερμικής εκπαίδευσης και έξι συνεδρίες EMG εκπαίδευσης (ηλεκτρομυογραφήματος).
Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξε σημαντική μείωση και στις καταστάσεις και θεραπείες του άγχους.

Βιοανάδραση για τους Πονοκεφάλους
Περίληψη: Η βιοανάδραση είναι μία άμεση ανατροφοδότηση της φυσιολογικής λειτουργίας.
Σκοπός της βιοανάδρασης είναι να αλλάξει την φυσιολογική λειτουργία προς την απαιτούμενη κατεύθυνση.
Για να επιτευχθεί αυτό, η φυσιολογική λειτουργία πρέπει να ανα-τροφοδοτηθεί οπτικά ή ακουστικά και να γίνει συνειδητά αντιληπτή.
Η βιοανάδραση ως θεραπευτική πρακτική έλκει από την συμπεριφοριστική θεραπεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο συμπεριφορικών παρεμβάσεων.
Η βιοανάδραση έχει αποδειχθεί επιτυχής στην αντιμετώπιση του πόνου.
Σύμφωνα με πρόσφατη μετά-ανάλυση η βιοανάδραση αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία στην αντιμετώπιση της ημικρανίας ή των πονοκεφάλων σχετικών με την ένταση (tension-type).
Σε αυτούς τους πονοκεφάλους οι διαδικασίες βιοανάδρασης θεωρούνται εξόχως αποτελεσματικές.

Εικονική πραγματικότητα στην αντιμετώπιση των γενικευμένων διαταραχών άγχους.
Περίληψη: Γενικευμένες Διαταραχές Άγχους (Generalized Anxiety Disorders) είναι μία κοινή διαταραχή άγχους που χαρακτηρίζεται από 6 μήνες “υπερβολικού άγχους και ανησυχίας” για πληθώρα γεγονότων και καταστάσεων.
Το άγχος και η ανησυχία συχνά συνοδεύονται από πρόσθετα συμπτώματα όπως ταραχή, εύκολη κούραση, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, μυϊκή ένταση και διαταραγμένο ύπνο.
Οι Γενικευμένες Διαταραχές Άγχους συνήθως αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή και/ή ψυχοθεραπεία.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πιο υποσχόμενες μέθοδοι φαίνεται να είναι η γνωστική θεραπεία και η εφαρμοσμένη χαλάρωση.
Σε αυτή την μελέτη ενσωματώνουμε αυτές τις προσεγγίσεις μέσω της χρήσης ενός βελτιωμένου συστήματος βιοανάδρασης εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) που χρησιμοποιείται για χαλάρωση αλλά και για ελεγχόμενη έκθεση.
Επιπλέον, αυτή η εμπειρία ενδυναμώνεται με την χρήση ενός κινητού τηλεφώνου που επιτρέπει στους ασθενείς να βιώσουν την εικονική εμπειρία ακόμα και έξω από ένα περιβάλλον ασθένειας.
Αυτή η εργασία περιγράφει τα αποτελέσματα μίας ελεγχόμενης δοκιμής (NCT00602212) με συμμετοχή 20 ασθενών με GAD τυχαία επιλεγμένους και τοποθετημένους στις ακόλουθες ομάδες: (1) η ομάδα Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Κινητού Τηλεφώνου (VRMB) περιλαμβανομένης της βιοανάδρασης. (2) η ομάδα Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Κινητού Τηλεφώνου (VRM) χωρίς βιοανάδραση. (3) η ομάδα της Λίστας Αναμονής (WL).
Τα κλινικά δεδομένα υπογράμμισαν ότι (α) η Εικονική Πραγματικότητα (VR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στην αντιμετώπισή τους. (β) στην αντιμετώπιση Εικονικής Πραγματικότητας (VR), οι ασθενείς εκμεταλλεύονται την τηλεφωνική συσκευή που τους προσφέρει κατευθυνόμενες εμπειρίες, όμοιες με εκείνες που βίωσαν στην Εικονική Πραγματικότητα.

Το Παρατεταμένο Ηλεκτρομυογράφημα Βιοανάδρασης Βελτιώνει την Λειτουργία των Άνω Άκρων σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση
Περίληψη: Η βιοανάδραση της μυϊκής δραστηριότητας χρησιμοποιείται ευρέως ως επικουρική στην φυσικοθεραπεία, αλλά δεν έχει προηγούμενα χρησιμοποιηθεί σε μακροχρόνια αντιμετώπιση κινητικών διαταραχών.
Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι η χρόνια καθημερινή χρήση της βιοανάδρασης στην μυϊκή ηλεκτρική δραστηριότητα ίσως προάγει την βελτιωμένη χρήση των άνω άκρων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και με κινητική ανεπάρκεια των άνω άκρων.
Κατασκεύασαν μία φορητή μονάδα ηλεκτρομυογραφήματος (EMG) που περιλαμβάνει μία επιφάνεια με EMG αισθητήρες και ενισχυτή, μεταποιητικό μη-γραμμικό σήμα μικροελεγχόμενης βάσης, και ανατροφοδότηση δονήσεων της μυϊκής δραστηριότητας.
Ένα σύνολο 11 παιδιών ηλικίας από 6 έως 16 ετών, με εγκεφαλική παράλυση ή με επίκτητο στατικό εγκεφαλικό τραυματισμό, φορούσαν την συσκευή για τουλάχιστον 5 ώρες ημερισίως για 1 μήνα.
Οι αλλαγές στην λειτουργία των άνω άκρων αξιολογήθηκαν με την χρήση εξατομικευμένης Κλίμακας Επίτευξης Στόχων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική κλινική βελτίωση και στα 10 παιδιά που ολοκλήρωσαν την μελέτη.
Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι υπάρχουν εγγυήσεις για περαιτέρω εξέταση της παρατεταμένης επιφάνειας της EMG Βιοανάδρασης.

Απόσπασμα
Η εκπαίδευση βιοανάδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (SNS) και να αυξήσει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (PNS).
Είναι τεκμηριωμένο ότι η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος συνεισφέρει στην πρόοδο της ασθένειας σε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
Έχει αποδειχθεί αξιωματικά ότι η υποδραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος παίζει επίσης ρόλο στην παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας. Επιπροσθέτως στην αυτόνομη ανισορροπία, μίας χρόνιας φλεγμονὠδους διαδικασίας φαίνεται τώρα να έχει ανάμειξη στην πρόοδο της καρδιακής ανεπάρκειας, και πρόσφατη εργασία τεκμηρίωσε ότι η ενεργοποίηση της φλεγμονώδους διαδικασίας μπορεί να μετριάζεται από την διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου.
Εμπλεκόμενη και με την αυτόνομη ανισορροπία και με την φλεγμονώδη διαδικασία, η υποβοηθούμενη από την βιοανάδραση διαχείριση του στρες είναι ίσως μία αποτελεσματική αντιμετώπιση για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνοντας την κλινική τους κατάσταση και την ποιότητα ζωής τους.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η βιοανάδραση και η διαχείριση του στρες έχουν θετική επίδραση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, και οι ασθενείς με αυξημένη αντίληψη ελέγχου πάνω στην ασθένειά τους έχει φανεί ότι έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η συνεχιζόμενη έρευνά μας πάνω στην υποβοηθούμενη από την βιοανάδραση διαχείριση του στρες στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σε τελικό στάδιο θα εξετάσει επίσης τα βιολογικά άκρα στους υπό θεραπεία ασθενείς κατά την διάρκεια της μεταμόσχευσης καρδιάς, προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης της βιοανάδρασης πάνω στα κυτταρικά και μοριακά συστατικά της ανεπαρκούς καρδιάς.
Tα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην βιοανάδραση θα επεκταθούν στον επανασχεδιασμό του μοντέλου της ανεπαρκούς ανθρώπινης καρδιάς, βελτιώνοντας επιπροσθέτως την ποιότητα ζωής.

Προτεινόμενος Κατάλογος Μελέτης

Η Kβαντική Φυσική και η Kβαντική Βιοανάδραση είναι περίπλοκα θέματα. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε αυτή την αναζήτηση για νέες πληροφορίες, να τις μοιραστείτε με τους υπόλοιπους και να βελτιώσετε τον τρόπο ζωής σας μέσω της εκπαίδευσης.

 • Becker, R., & Selden, G., (1985). The Body Electric. William Morrow and Company, Inc.
 • Braden, Greg, (2007). The Divine Matrix. Hay House.
 • Braun, Christopher, & Larbig, Wolfgang & Miltner, Wolfgang, (1986). Biofeedback of Visual Evoked Potentials. International Journal of Neuroscience, 1543-5245, 29, 3
 • Deepak Chopra. Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind Body Medicine
 • Gerber MD, R., (1988) Vibrational Medicine Bear & Company
 • Low, J., & Reed, A. Electrotherapy explained: principles and practice, Volume 1
 • Nelson, R., Currier, D. (1999) Clinical Electrotherapy
 • Pert, Ph.D., C. Molecules of Emotion: Why You Feel the Way You Feel
 • Rael, J., & Marlow, M. Being and Vibration
 • Robinson, A.J., & Snyder-Mackler, L. (2010) Clinical Electrophysiology: Electrotherapy and Electrophysiologic Testing Lippincott, Williams and Wilkins.
 • Swingle. R (2008) Biofeedback For The Brain: How Neurotherapy Effectively Treats Depression, ADHD, Autism, and More. Rutgers University Press
 • Watson, T. Electrotherapy: Evidence-Based Practice
 • Watson, T. (1994). Electrical Stimulation of Wound Healing. Clayton’s Electrotherapy 10th Edition. S. Bazin &. S. Kitchen (Eds), London, WB Saunders.
 • Watson, T. (1995). Bioelectric Correlates of Musculoskeletal Injury & Repair. PhD Thesis, Department of Mechanical Engineering., University of Surrey.
 • Watson, T. (2000). The role of electrotherapy in contemporary physiotherapy practice. Man Ther 5(3): 132-41.
 • Watson, T. (2002). Current Concepts in Electrotherapy Haemophilia 8;413-418.
 • Watson, T. (2006). Electrotherapy and Tissue Repair. SportEx Medicine. 29;7-13.
  Λήψη 3 Σεπτεμβρίου, 2010 από qbaa.org
(C) Biotherapy - All Rights Reserved
powered by
page generated in 19ms (0 queries, 0ms)